Samen leren, samen zijn,
samen leren er te zijn.

De medezeggenschapsraad (MR)

Elke school heeft verplicht een medezeggenschapsraad (MR) die meepraat, meedenkt en adviseert over het beleid van de school. Ouders, leerlingen en personeel kunnen via de MR indirect invloed uitoefenen op dit beleid.
Heeft u vragen en/of opmerkingen aan de MR? Stuur dan een e-mail naar: mrspringplank@kiemuden.nl. U krijgt dan zo snel mogelijk een reactie.

  Klik hier voor de actie- en besluitenlijst.

Wie zitten er in de medezeggenschapsraad (MR)?

De MR bestaat uit ouders en personeel. De omvang van de raad is afhankelijk van het aantal leerlingen op een school. Op de Springplank bestaat deze uit 3 leraren en 3 ouders. De ouders worden via verkiezingen, door andere ouders met kinderen op de Springplank gekozen.
De oudergeleding bestaat uit: Rieneke van Hees,  Bregje Geurts van Kessel en Susanne Luijcx. De personeelsgeleding bestaat uit: Ria Kuijpers (voorzitter), Kim Sonderen en Simone van der Steen (zie foto).

Taken medezeggenschapsraad (MR)

De MR praat mee over alles wat met de school te maken heeft. Het schoolbestuur moet ieder belangrijk besluit voorleggen aan de raad. De MR kan ook ongevraagd een standpunt kenbaar maken aan het bestuur. Alle rechten van de MR staan in de Wet medezeggenschap op scholen.

-   Lees meer over de Wet medezeggenschapsraad op scholen.

Instemmingsrecht onderwijs
Zowel de vertegenwoordigers van de ouders als de vertegenwoordigers van het personeel hebben instemmingsrecht over zaken die voor hen belangrijk zijn. Ouders en personeel moeten bijvoorbeeld gezamenlijk instemmen met het schoolplan, de schoolgids en het schoolreglement. Ouders hebben instemmingsrecht over de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage.

Adviesrecht onderwijs
In een aantal gevallen moeten het schoolbestuur en de directie advies vragen aan de MR. Het schoolbestuur moet reageren op ieder advies dat de MR geeft, maar hoeft de adviezen niet over te nemen.

Gedragenheid
We streven naar een beleid dat breed gedragen wordt door zowel leerkrachten als ouders. Dit willen we bereiken door: 
-   Inzicht te blijven houden in diverse beleidsstukken van Kiem, waarbij advies en instemming van de MR nodig is. Denk aan begroting, formatieplan etc. 
-   De directie te informeren, adviseren en waar nodig kritische vragen te stellen over uiteenlopende beleidsstukken en -onderwerpen.

Doelen voor 2017-2018

Het belangrijkste doel van de MR voor dit schooljaar is: 
Communicatie naar ouders verbeteren.

Dit willen we bereiken door: 
-   Ouderbetrokkenheid voor activiteit in de OR en MR vergroten.
-   Bewustwording van het belang van een goed contact tussen leerkracht, kind en ouders.
-   Onze doelen te publiceren op deze website en deze pagina up-to-date te houden. 
-   Ouders tussentijds te informeren over de stand van zaken.
-   Flyers tijdens de ouderavonden uit te delen.

Wanneer komt de MR bij elkaar?

De MR vergadert ongeveer eens 6 weken in de personeelskamer op school. De data kunt u vinden op de kalender op deze site. De vergaderingen van de MR zijn openbaar. U bent dus van harte welkom om een vergadering als toehoorder bij te wonen. Wilt u een onderwerp in de MR besproken hebben, neem dan contact op met een MR-lid of stuur een e-mail naar: MR@kiemuden.nl. Wij horen graag van u!